Acord del Ple de la Delegació d’Alumnes pel qual es convoquen les eleccions a Delegat d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València del curs 2018-2019

A València, a 11 de setembre de 2018

El Ple de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València en la seua sessió de l’11 de setembre de 2018, en virtut del que es disposa en l’article 39 apartat “f” del Reglament de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València, publicat en el BOUPV 89 · 5/2015 del 31 de juliol de 2015,
Accede al texto completo

Acord del Ple de la Delegació d’Alumnes pel qual es convoquen les eleccions a Delegats de Centre del curs 2018-2019

A València, a 11 de setembre de 2018

El Ple de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València en la seua sessió de l’11 de setembre de 2018, en virtut del que es disposa en l’article 39 apartat “f” del Reglament de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València, publicat en el BOUPV 89 · 5/2015 del 31 de juliol de 2015,
Accede al texto completo

Acord del Ple de la Delegació d’Alumnes pel qual es convoquen les eleccions a Delegats de Classe del primer quadrimestre del curs 2018-2019

A València, a 11 de setembre de 2018

El Ple de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València en la seua sessió de l’11 de setembre de 2018, en virtut del que es disposa en l’article 39 apartat “f” del Reglament de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València, publicat en el BOUPV 89 · 5/2015 del 31 de juliol de 2015,
Accede al texto completo

Acord del Ple de la Delegació d’Alumnes pel qual s’aprova la proposta de designació de vocals i suplents en el Consell Interuniversitari Valencià d’Estudiants

A València, a 11 de setembre de 2018

El Ple de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València en la seua sessió de l’11 de setembre de 2018, en virtut del que es disposa en l’article 39 apartat “a” del Reglament de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València, publicat en el BOUPV 89 · 5/2015 del 31 de juliol de 2015,
Accede al texto completo

Acord del Ple de la Delegació d’Alumnes pel qual es designa la Taula Electoral General per als processos d’eleccions del curs 2018-2019

A València, a 11 de setembre de 2018

Conforme al que es disposa en l’article 63 del Reglament de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València, publicat en el BOUPV 89 · 5/2015 del 31 de juliol de 2015, cal designar un Taula Electoral General.
El Ple de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València en la seua sessió de l’11 de setembre de 2018, en virtut del que es disposa en l’article 39 apartat “a” del citat reglament,
Accede al texto completo

Ple de Delegacions del 22/05/2018

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Punt 2. Ratificació, si escau, dels acords de la comissió permanent.

Punt 3. Informe d’execució del pressupost fins a 30/04/2018.

Punt 4. Informe sobre la vaga de personal associat.

Punt 5. Informe sobre la 62ª Assemblea General Ordinària de la Coordinadora de Representants d’Estudiants d’Universitats Públiques – CREUP.

Punt 6. Aprovació, si escau, de la creació i participació en Associació Pro Fundació Espanyola d’Estudiants Universitaris, o denominació similar.

Punt 7. Ratificació, si escau, de les modificacions de designacions en comissions UPV.

Punt 8. Ratificació, si escau, de les modificacions de designacions en comissions DAUPV.

Punt 9. Ratificació, si escau, de les modificacions de l’Equip de la Delegació d’Alumnes de la UPV.

Punt 10. Assumptes en tràmit.

Punt 11. Precs i preguntes.

Punt 12. Aprovació, si escau, de l’acta d’acords.

Ple de Delegacions de la UPV del 28/03/2018

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Punt 2. Informe de l’Àrea d’Assumptes Acadèmics.

Punt 3. Informe de la implantació i seguiment del Mistral.

Punt 4. Informe de l’Àrea d’Ocupació i Emprendimiento.

Punt 5. Informe sobre el sistema de gestió econòmica.

Punt 6. Informe del Delegat.

Punt 7. Informe Econòmic fins a 20/3/2018.

Punt 8. Ratificació, si escau, de l’aval a la candidatura encapçalada per Carmen Romero Rodríguez a la Presidència de la Coordinadora de Representants d’Estudiants d’Universitats Públiques – CREUP.

Punt 9. Aprovació, si escau, de l’aval a Pablo Alcaraz Martínez com a secretari de la Coordinadora de Representants d’Estudiants d’Universitats Públiques – CREUP.

Punt 10. Aprovació, si escau, de la proposta de mesures derivades de l’informe acadèmic 2017.

Punt 11. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Reglament del Mistral.

Punt 12. Aprovació, si escau, de l’adhesió a la plataforma per a la reducció de taxes de segona matrícula en la branca d’Enginyeries i arquitectura.

Punt 13. Aprovació, si escau, de l’adhesió a la sol·licitud de convocatòria del CEUNE.

Punt 14. Aprovació, si escau, del calendari d’Eleccions extraordinàries a Delegat de la Facultat de Belles arts.

Punt 15. Assumptes en tràmit.

Punt 16. Precs i preguntes.

Punt 17. Aprovació, si escau, de l’acta d’acords.

Ple de Delegacions del 21/02/2018

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Punt 2. Ratificació, si escau, de l’equip de la Delegació de l’Alumnes de la UPV.

Punt 3. Ratificació, si escau, dels designats a Comissions UPV.

Punt 4. Aprovació, si escau, de la proposta d’assignació del pressupost de projectes de Delegacions.

Punt 5. Aprovació, si escau, del calendari d’Eleccions a Delegat de Classe del segon semestre.

Punt 6. Aprovació, si escau, de la creació de la Comissió Acadèmica.

Punt 7. Aprovació, si escau, de la creació de la Comissió d’Esports.

Punt 8. Aprovació, si escau, de la creació de la Comissió de Política Universitària.

Punt 9. Aprovació, si escau, de la creació de la Comissió de Selecció de Projectes.

Punt 10. Aprovació, si escau, de la renovació de la Comissió de Reforma del Reglament DA. UPV.

Punt 11. Aprovació, si escau, de la renovació de la Comissió de Reforma del Reglament de la Casa de l’Alumne.

Punt 12. Ratificació, si escau, de la proposta d’execució del pressupost de la DA. UPV

Punt 13. Aprovació, si escau, de la proposta d’atur acadèmic parcial amb motiu del dia de la dona.

Punt 14. Assumptes en tràmit.

Punt 15. Precs i preguntes.

Punt 16. Aprovació, si escau, de l’acta d’acords.

Ple de Delegacions del 18/10/2017

1. Aprovació, si escau, delas actes anteriors.

2. Ratificació, si escau, de l’ordre del dia.

3. Renovació de comissions DAUPV i aprovació, si escau, de les mateixes.

4. Debat i aprovació, si escau, de mesures en relació a futurs processos electorals.

5. Aprovació, si escau, del calendari d’eleccions a DAC i DAUPV.

6. Informes dels esdeveniments de la CREUP.

7. Informe de la setmana del valencià.

8. Informe Mistralenc

9. Informe econòmic.

10. Assumptes en tràmit.

11. Precs i preguntes.

12. Aprovació, si escau, de l’acta d’acords de la sessió.

Ple de Delegacions del 06/07/2017

1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors.

2. Ratificació, si escau, de l’ordre del dia.

3. Aprovació, si escau, del conveni amb la plataforma de gestió de pisos ‘Beroomers’.

4. Aprovació, si escau, del calendari d’eleccions a delegats de classe.

5. Informe sobre el pròxim CEUNE del 14 de Julio.

6. Informes de la Delegació d’Alumnes UPV.

7. Assumptes en tràmit.

9. Aprovació, si escau, de l’acta d’acords de la sessió.