Acord del Ple de la Delegació d’Alumnes pel qual s’aprova la proposta de designació de vocals i suplents en el Consell Interuniversitari Valencià d’Estudiants

A València, a 11 de setembre de 2018

El Ple de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València en la seua sessió de l’11 de setembre de 2018, en virtut del que es disposa en l’article 39 apartat “a” del Reglament de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València, publicat en el BOUPV 89 · 5/2015 del 31 de juliol de 2015,

ACORDA
  1. Aprovar la proposta de designació de Pablo Alcaraz Martínez, en qualitat de Delegat d’Alumnes, vocal del Consell Interuniversitari Valencià d’Estudiants i a Albert Castelló Comes suplent.
  2. Aprovar la proposta de designació de Marina Galiano Botella vocal del Consell Interuniversitari Valencià d’Estudiants i a Ángela Rico Guardiola suplent.
  3. Aprovar la proposta de designació de Daniel Navarro Alfaro vocal del Consell Interuniversitari Valencià d’Estudiants i a Víctor Montolío Ferrer suplent.