Permanent de la Delegació d’Alumnes de la UPV del 15/05/2018

Punt 1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors.

Punt 2. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d’indemnitzacions per danys i perjudicis relatives a la falta de docència derivada de la vaga de personal associat i la possible no articulació efectiva de serveis mínims.

Punt 3. Assumptes en tràmit.

Punt 4. Precs i preguntes.

Punt 5. Aprovació, si escau, de l’acta d’acords.

Permanent de la Delegació d’Alumnes de la UPV del 16/04/2018

Punto 1. Aprobación, si procede, de las actas anteriores.

Punto 2. Aprobación, si procede, de la adhesión al comunicado de las Representaciones de Estudiantes de UP4 relativo a los títulos integrados.

Punto 3. Asuntos en trámite.

Punto 4. Ruegos y preguntas.

Punto 5. Aprobación, si procede, del acta de acuerdos.

Permanent de la Delegació d’Alumnes de la UPV del 08/03/2018

Punto 1. Aprobación, si procede, del acta anterior.

Punto 2. Aprobación, si procede, del calendario de elecciones extraordinarias a Delegado de Centro.

Punto 3. Ratificación, si procede, de los miembros en Comisiones.

Punto 4. Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento Mistral.

Punto 5. Asuntos en trámite.

Punto 6. Ruegos y preguntas.

Punto 7. Aprobación, si procede, del acta de acuerdos.

Permanent de la Delegació d’Alumnes de la UPV del 26/10/2017

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2. Ratificació, si escau, de l’ordre del dia.

3. Aprovació, si escau, del calendari d’eleccions a DAC i DAUPV.

4. Ratificació, si escau, de la candidatura d’Eduardo Pedrosa Gil com a membre del Comitè d’Assumptes Internacionals de CREUP.

5. Informe de la Delegada.

6. Precs i preguntes.

7. Aprovació, si escau, de l’acta d’acords de la sessió.

Permanent de la Delegació d’Alumnes de la UPV del 26/04/2017

1. Ratificació, si escau, de l’ordre del dia.

2. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

3. Ratificació, si escau, de les al·legacions presentades per la DAUPV a la Llei d’Ordre de la Consellería d’Educació de la Generalitat Valenciana per a les ajudes complementàries als estudiants de mobilitat en el Programa Erasmus+.

4. Aprovació, si escau, de la sol·licitud de reestructuració del Capítol 4 de la DAUPV per a l’exercici econòmic 2017/2018.

5. Aprovació, si escau, de la sol·licitud de modificació parcial de l’Article 4 de la NRAEA.

6. Aprovació, si escau, de la creació de la Comissió de Màsters de la DAUPV.

7. Aprovació, si escau, de la creació de la Comissió de Política Lingüística de la DAUPV.

8. Aprovació, si escau, de l’aval de la DAUPV a candidats a càrrecs en la Comissió Executiva de CREUP.

9. Aprovació, si escau, de línies a seguir en la AGO de CREUP.

10. Informe d’eleccions a Rector.

11. Informe del Delegat d’Alumnes

12. Precs i preguntes.

13. Aprovació, si escau, de l’acta d’acords de la sessió.

Permanent de la Delegació d’Alumnes de la UPV del 07/02/2017

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior.

2. Aprovació, si escau, de la Comissió d’Assumptes Sectorials.

3. Aprovació, si escau, de la Comissió de reforma del Reglament del Règim Intern.

4. Decisió sobre l’atur acadèmic del 9 de març.

5. Ratificació, si escau, del Posicionament de Gobernanza.

6. Aprovació, si escau, de la presentació de candidatura de DAUPV a seu de l’esdeveniment de CREUP.

7. Activitats Falleres i de Sant Jordi.

8. Informe del Delegat.

9. Precs i preguntes.