Acord del Ple de la Delegació d’Alumnes pel qual es designa la Taula Electoral General per als processos d’eleccions del curs 2018-2019

A València, a 11 de setembre de 2018

Conforme al que es disposa en l’article 63 del Reglament de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València, publicat en el BOUPV 89 · 5/2015 del 31 de juliol de 2015, cal designar un Taula Electoral General.
El Ple de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València en la seua sessió de l’11 de setembre de 2018, en virtut del que es disposa en l’article 39 apartat “a” del citat reglament,

ACORDA
  1. Designar en qualitat de president al Delegat d’Alumnes, Pablo Alcaraz Martínez, o persona en qui delegue.
  2. Designar en qualitat de vicepresident al Secretari General de la Universitat Politècncia de València, Josep Antoni Claver Campillo, o persona en qui delegue.
  3. Designar en qualitat de secretari al Secretari de la Delegació d’Alumnes, Víctor Montolío Ferrer, o persona en qui delegue.
  4. Designar en qualitat de vocal a _______ suplit per ________.