Acord del Ple de la Delegació d’Alumnes pel qual es convoquen les eleccions a Delegats de Classe del primer quadrimestre del curs 2018-2019

A València, a 11 de setembre de 2018

El Ple de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València en la seua sessió de l’11 de setembre de 2018, en virtut del que es disposa en l’article 39 apartat “f” del Reglament de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València, publicat en el BOUPV 89 · 5/2015 del 31 de juliol de 2015,

ACORDA
  1. Convocar les eleccions a Delegat de Classe del primer quadrimestre del curs 2018-2019 conforme al calendari següent:
  • 2/10/2018* – Data màxima per a la remissió dels acords de dia, hora i lloc previstos per a l’elecció dels de Classe, Grup i Assignatura entre la Delegació d’Alumnes i l’Adreça del Centre.
  • 3/10/2018 – Publicació de les dates d’elecció dels Delegats.
  • Del 10/10/2018 al 24/10/2018 – Votació presencial.
  • 25/10/2018* – Data màxima de lliurament d’actes. Proclamació provisional de resultats.
  • Del 26/10/2018 al 29/10/2018* – Reclamacions a la proclamació provisional de resultats.
  • 30/10/2018 – Resolució de les reclamacions a la proclamació provisional de resultats. Proclamació definitiva de resultats.

* Fins a les 12:00