Ordre del Delegat d’Alumnes per la qual es nomena a Alexandre Alba Ibáñez Delegat d’Alumnes en funcions de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canales i Ports

A València, a 26 de setembre de 2018.

El ple de delegats de la Delegació d’Alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canales i Ports en la seua sessió del 18 de setembre de 2018 va aprovar el nomenament de Alexandre Alba Ibáñez Delegat de Centre en funcions després de la renúncia de Alessandro Stefanuto.

De conformitat amb l’establit en l’article 59 del Reglament de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València, publicat en el BOUPV 89 · 5/2015 del 31 de juliol de 2015,

ordena
  1. Nomenar a Alexandre Alba Ibáñez Delegat d’Alumnes en funcions de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canales i Ports en substitució de Alessandro Stefanuto després de la seua renúncia.
  2. El mandat del Delegat d’Alumnes en funcions tindrà una durada igual al mateix temps que queda per complir al Delegat d’Alumnes que substitueix.
  3. La present ordre tindrà eficàcia l’endemà al de la seua publicació en el Portal de Transparència de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València.