Ordre del Delegat d’Alumnes per la qual es designen membres del Ple i de la Comissió Permanent de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València

A València, a 25 d’octubre de 2018

Atenent a la reestructuració de l’equip de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València s’han d’adequar les designacions dels Coordinadors de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València que són membres del seu Ple i de la seua Comissió Permanent.

Conforme a l’establit en el Reglament de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València, publicat en el BOUPV 89 · 5/2015 del 31 de juliol de 2015, en els seus articles 36 apartat “c” i 41 apartat “c”, es detallen el nombre de representants a nomenar. De la mateixa manera, en el seu article 46, competeix al Delegat d’Alumnes la gestió de les funcions que se’ls assigna.
Per tot l’anterior,

ORDENA
  1. Designar membres de la Comissió Permanent de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València a Daniel Navarro Alfaro, com a titular, i a Rafael Pérez Soler, com a suplent.
  2. Designar membres del Ple de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València a Daniel Navarro Alfaro, a Rafael Pérez Soler i a Ángela Rico Guardiola com a titulars.