Ordre del Delegat d’Alumnes per la qual es designen dels vocals i suplents en el Consell Interuniversitari Valencià d’Estudiants

A València, a 11 de setembre de 2018

Atenent a la reestructuració de l’equip de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València s’han d’adequar les designacions en comissions de caràcter general de la Universitat atenent a aquesta reestructuració.

Conforme al que es disposa en el Decret 97/2018, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de règim intern del Consell Interuniversitari Valencià d’Estudiants en la Disposició Addicional Primera s’atorga termini de dos mesos des de l’entrada en vigor del decret per a notificar els vocals.
De la mateixa manera, conforme al que es disposa en l’article 6 del Reglament de règim intern del Consell Interuniversitari Valencià d’Estudiants, tenint un total de _____ estudiants matriculats en el curs 2018-2019, li correspon a la Universitat Politècnica de València un total de 3 vocalías.
D’altra banda, conforme al que es disposa en el mateix article una de les vocalías, en aquelles universitats on existisca consell d’estudiants o un altre màxim òrgan de representació dels estudiants (HABITE), la representació recaurà en qui ostente la titularitat de la seua Presidència o càrrec anàleg.
D’altra banda, conforme al que es disposa en el mateix article, es designarà una vocalía suplent per cada vocal titular que podrà substituir-se amb caràcter general.
Finalment, conforme al que es disposa en el mateix article, en la designació de les vocalías de cada universitat, es procurarà que existisca una presència equilibrada de dones i homes en els termes que preveu la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, article 54, així com el compliment de les prescripcions establides en el Reial decret legislatiu 1/2013 de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general del dret de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.
La present ordre ha sigut objecte d’aprovació del Ple de Delegacions de la Universitat Politècnica de València de data 11 de setembre de 2018.
Per tot l’anterior,

ORDENA
  1. Designar a Pablo Alcaraz Martínez, en qualitat de Delegat d’Alumnes, vocal del Consell Interuniversitari Valencià d’Estudiants i a Albert Castelló Menges suplent.
  2. Designar a Marina Galiano Botella vocal del Consell Interuniversitari Valencià d’Estudiants i a Angela Rico Guardiola suplent.
  3. Designar a Daniel Navarro Alfaro vocal del Consell Interuniversitari Valencià d’Estudiants i a Víctor Montolío Ferrer suplent.