Ordre del Delegat d’Alumnes per la qual es nomena a Jose Rubén Amador Cuervo Delegat d’Alumnes en funcions de l’Escola Politècnica Superior de Gandia

A València, a 6 de setembre de 2018.

El ple de delegats de la Delegació d’Alumnes de l’Escola Politècnica Superior de Gandia en la seua sessió del 5 de setembre de 2018 va aprovar el nomenament de Jose Rubén Amador Cuervo Delegat de Centre en funcions després de la renúncia de Salvador Pastor Roca.

De conformitat amb l’establit en l’article 59 del Reglament de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València, publicat en el BOUPV 89 · 5/2015 del 31 de juliol de 2015,

ordena
  1. Nomenar a Jose Rubén Amador Cuervo Delegat d’Alumnes en funcions de l’Escola Politècnica Superior de Gandia en substitució de Salvador Pastor Roca després de la seua renúncia.
  2. El mandat del Delegat d’Alumnes en funcions tindrà una durada igual al mateix temps que queda per complir al Delegat d’Alumnes que substitueix.
  3. La present ordre tindrà eficàcia l’endemà al de la seua publicació en el Portal de Transparència de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València.