Ordre del Delegat d’Alumnes per la qual es modifiquen les designacions dels representants d’estudiants en les comissions de la UPV i òrgans nacionals i autonòmics

A València, a 11 de setembre de 2018

Atenent a la reestructuració de l’equip de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València s’han d’adequar les designacions en comissions de caràcter general de la Universitat atenent a aquesta reestructuració.

Conforme a l’establit en el Reglament de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València, publicat en el BOUPV 89 · 5/2015 del 31 de juliol de 2015, en el seu article 3 apartat “k” competeix a la Delegació d’Alumnes de la UPV la designació dels representants de l’alumnat en les diferents comissions que emanen dels òrgans col·legiats, així com qualsevol altra comissió d’àmbit universitari.
De la mateixa manera, conforme el que es disposa en l’article 39 apartat “c” del citat Reglament competeix al Ple de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València la ratificació dels membres del col·lectiu d’alumnes en les Comissions de caràcter general en la Universitat Politècnica de València.
Que la present ordre ha sigut objecte de ratificació del Ple de Delegacions de la Universitat Politècnica de València de data 11 de setembre de 2018.
Per tot l’anterior,

ORDENA
 1. Revocar la designació d’Olga Almenar Guiot com a representant dels estudiants en la Comissió d’Acció Social d’Alumnes i designar a Emy Georgina Daza Rojas en el seu lloc.
 2. Designar a Rafael Pérez Soler i María Dolores Furió Orba com a representants dels estudiants en la Comissió de Seguiment del Programa Generació Espontània.
 3. Revocar la designació d’Albert Castelló Comes com a representant dels estudiants en la Comissió Executiva de Reputació UPV i designar a Daniel Navarro Alfaro en el seu lloc.
 4. Revocar la designació de Pablo Salvador Giner com a representant dels estudiants en la Comissió de Competències Transversals i designar a Andrea Paricio Henares en el seu lloc.
 5. Revocar la designació d’Olga Almenar Guiot com a representant dels estudiants en la Comissió d’estudi dels ordres de beques i ajuda, i designar a Emy Georgina Daza Rojas en el seu lloc.
 6. Revocar la designació d’Olga Almenar Guiot com a representant dels estudiants en la Comissió de selecció de beques del Ministeri, i designar a Emy Georgina Daza Rojas en el seu lloc.
 7. Revocar la designació d’Olga Almenar Guiot com a representant dels estudiants en la Comissió de selecció de beques de la UPV, i designar a Emy Georgina Daza Rojas en el seu lloc.
 8. Revocar la designació de Carlos Martín Aurell com a representant dels estudiants en la Comissió de Concurs de Cartells Trofeu Universitat, i designar a Mustapha Toufik en el seu lloc.
 9. Revocar la designació de Carlos Martín Aurell com a representant dels estudiants en la Comissió de festa benvinguda esportiva, i designar a Mustapha Toufik en el seu lloc.
 10. Revocar la designació de Carlos Martín Aurell com a representant dels estudiants en la Comissió de Concurs de Competicions esportives, i designar a Mustapha Toufik en el seu lloc.
 11. Revocar la designació de Carlos Martín Aurell com a representant dels estudiants en el Comitè de Disciplina Esportiva UPV, i designar a Mustapha Toufik en el seu lloc.
 12. Revocar la designació de Marina Galiano Botella i Alexis Barrachina Cuquerella com a representants dels estudiants en la Comissió d’Esports UPV, i designar a Mustapha Toufik i Emy Georgina Daza Rojas en el seu lloc.
 13. Proposar a Daniel Navarro Alfaro com a patró de la Fundació Servipoli.
 14. Revocar la designació d’Eduardo Pedrosa Gil com a vocal suplent del Consell d’Estudiants Universitari de l’Estat i designar a Albert Castelló Comes en el seu lloc.
 15. Revocar la designació d’Eduardo Pedrosa Gil, com a titular, i d’Aitor Mira Abad, com a suplent, com a vocal de la Universitat Politècnica de València en el Consell d’Estudiants de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, i designar a Marina Galiano Botella, com a titular, i a Ángela Rico Guardiola Ferrer, com a suplent, en el seu lloc.