Ple de Delegacions del 22/05/2018

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Punt 2. Ratificació, si escau, dels acords de la comissió permanent.

Punt 3. Informe d’execució del pressupost fins a 30/04/2018.

Punt 4. Informe sobre la vaga de personal associat.

Punt 5. Informe sobre la 62ª Assemblea General Ordinària de la Coordinadora de Representants d’Estudiants d’Universitats Públiques – CREUP.

Punt 6. Aprovació, si escau, de la creació i participació en Associació Pro Fundació Espanyola d’Estudiants Universitaris, o denominació similar.

Punt 7. Ratificació, si escau, de les modificacions de designacions en comissions UPV.

Punt 8. Ratificació, si escau, de les modificacions de designacions en comissions DAUPV.

Punt 9. Ratificació, si escau, de les modificacions de l’Equip de la Delegació d’Alumnes de la UPV.

Punt 10. Assumptes en tràmit.

Punt 11. Precs i preguntes.

Punt 12. Aprovació, si escau, de l’acta d’acords.

Permanent de la Delegació d’Alumnes de la UPV del 15/05/2018

Punt 1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors.

Punt 2. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d’indemnitzacions per danys i perjudicis relatives a la falta de docència derivada de la vaga de personal associat i la possible no articulació efectiva de serveis mínims.

Punt 3. Assumptes en tràmit.

Punt 4. Precs i preguntes.

Punt 5. Aprovació, si escau, de l’acta d’acords.

Permanent de la Delegació d’Alumnes de la UPV del 16/04/2018

Punto 1. Aprobación, si procede, de las actas anteriores.

Punto 2. Aprobación, si procede, de la adhesión al comunicado de las Representaciones de Estudiantes de UP4 relativo a los títulos integrados.

Punto 3. Asuntos en trámite.

Punto 4. Ruegos y preguntas.

Punto 5. Aprobación, si procede, del acta de acuerdos.

Ple de Delegacions de la UPV del 28/03/2018

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Punt 2. Informe de l’Àrea d’Assumptes Acadèmics.

Punt 3. Informe de la implantació i seguiment del Mistral.

Punt 4. Informe de l’Àrea d’Ocupació i Emprendimiento.

Punt 5. Informe sobre el sistema de gestió econòmica.

Punt 6. Informe del Delegat.

Punt 7. Informe Econòmic fins a 20/3/2018.

Punt 8. Ratificació, si escau, de l’aval a la candidatura encapçalada per Carmen Romero Rodríguez a la Presidència de la Coordinadora de Representants d’Estudiants d’Universitats Públiques – CREUP.

Punt 9. Aprovació, si escau, de l’aval a Pablo Alcaraz Martínez com a secretari de la Coordinadora de Representants d’Estudiants d’Universitats Públiques – CREUP.

Punt 10. Aprovació, si escau, de la proposta de mesures derivades de l’informe acadèmic 2017.

Punt 11. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Reglament del Mistral.

Punt 12. Aprovació, si escau, de l’adhesió a la plataforma per a la reducció de taxes de segona matrícula en la branca d’Enginyeries i arquitectura.

Punt 13. Aprovació, si escau, de l’adhesió a la sol·licitud de convocatòria del CEUNE.

Punt 14. Aprovació, si escau, del calendari d’Eleccions extraordinàries a Delegat de la Facultat de Belles arts.

Punt 15. Assumptes en tràmit.

Punt 16. Precs i preguntes.

Punt 17. Aprovació, si escau, de l’acta d’acords.

Permanent de la Delegació d’Alumnes de la UPV del 08/03/2018

Punto 1. Aprobación, si procede, del acta anterior.

Punto 2. Aprobación, si procede, del calendario de elecciones extraordinarias a Delegado de Centro.

Punto 3. Ratificación, si procede, de los miembros en Comisiones.

Punto 4. Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento Mistral.

Punto 5. Asuntos en trámite.

Punto 6. Ruegos y preguntas.

Punto 7. Aprobación, si procede, del acta de acuerdos.

Ple de Delegacions del 21/02/2018

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior.

Punt 2. Ratificació, si escau, de l’equip de la Delegació de l’Alumnes de la UPV.

Punt 3. Ratificació, si escau, dels designats a Comissions UPV.

Punt 4. Aprovació, si escau, de la proposta d’assignació del pressupost de projectes de Delegacions.

Punt 5. Aprovació, si escau, del calendari d’Eleccions a Delegat de Classe del segon semestre.

Punt 6. Aprovació, si escau, de la creació de la Comissió Acadèmica.

Punt 7. Aprovació, si escau, de la creació de la Comissió d’Esports.

Punt 8. Aprovació, si escau, de la creació de la Comissió de Política Universitària.

Punt 9. Aprovació, si escau, de la creació de la Comissió de Selecció de Projectes.

Punt 10. Aprovació, si escau, de la renovació de la Comissió de Reforma del Reglament DA. UPV.

Punt 11. Aprovació, si escau, de la renovació de la Comissió de Reforma del Reglament de la Casa de l’Alumne.

Punt 12. Ratificació, si escau, de la proposta d’execució del pressupost de la DA. UPV

Punt 13. Aprovació, si escau, de la proposta d’atur acadèmic parcial amb motiu del dia de la dona.

Punt 14. Assumptes en tràmit.

Punt 15. Precs i preguntes.

Punt 16. Aprovació, si escau, de l’acta d’acords.

Permanent de la Delegació d’Alumnes de la UPV del 26/10/2017

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2. Ratificació, si escau, de l’ordre del dia.

3. Aprovació, si escau, del calendari d’eleccions a DAC i DAUPV.

4. Ratificació, si escau, de la candidatura d’Eduardo Pedrosa Gil com a membre del Comitè d’Assumptes Internacionals de CREUP.

5. Informe de la Delegada.

6. Precs i preguntes.

7. Aprovació, si escau, de l’acta d’acords de la sessió.

Ple de Delegacions del 18/10/2017

1. Aprovació, si escau, delas actes anteriors.

2. Ratificació, si escau, de l’ordre del dia.

3. Renovació de comissions DAUPV i aprovació, si escau, de les mateixes.

4. Debat i aprovació, si escau, de mesures en relació a futurs processos electorals.

5. Aprovació, si escau, del calendari d’eleccions a DAC i DAUPV.

6. Informes dels esdeveniments de la CREUP.

7. Informe de la setmana del valencià.

8. Informe Mistralenc

9. Informe econòmic.

10. Assumptes en tràmit.

11. Precs i preguntes.

12. Aprovació, si escau, de l’acta d’acords de la sessió.

Ple de Delegacions del 06/07/2017

1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors.

2. Ratificació, si escau, de l’ordre del dia.

3. Aprovació, si escau, del conveni amb la plataforma de gestió de pisos ‘Beroomers’.

4. Aprovació, si escau, del calendari d’eleccions a delegats de classe.

5. Informe sobre el pròxim CEUNE del 14 de Julio.

6. Informes de la Delegació d’Alumnes UPV.

7. Assumptes en tràmit.

9. Aprovació, si escau, de l’acta d’acords de la sessió.