Exercici Econòmic 2019

Rendició de comptes – Exercici Econòmic de 2019

Despesa Executat de Capítol II – Despesa Corrent

Capítol IV – Despesa d’Activitats

Capítol VI – Despesa Inventariable

Exercici Econòmic 2018

Rendició de comptes Exercici Econòmic 2018

Despesa Executat del Capítol II – Despesa Corrent

Capítol VI – Despesa Inventariable