Exercici Econòmic 2019

Rendició de comptes – Exercici Econòmic de 2019

Despesa Executat de Capítol II – Despesa Corrent

Capítol IV – Despesa d’Activitats

Capítol VI – Despesa Inventariable